Hạn mức phát hành trái phiếu trong nước của VDB năm 2021 là 17.456 tỷ đồng

Chứng khoán VPS

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hạn mức phát hành trái phiếu trong nước được Chính phủ bảo lãnh của VDB năm 2021 tối đa là 17.156 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính thông báo hạn mức tối đa được phép phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và chỉ đạo, giám sát VDB theo quy định của pháp luật; Chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung và số liệu báo cáo bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, giao VDB chủ động quyết định cơ cấu và kỳ hạn phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh theo hạn mức được duyệt, ưu tiên phát hành trái phiếu có kỳ hạn từ 5 năm trở lên trong thời điểm thị trường thuận lợi, sử dụng vốn theo đúng quy định của pháp luật về phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh.

VDB thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ (gốc, lãi) trái phiếu được chính phủ bảo lãnh của năm 2021 (trong đó nợ gốc là 21.054 tỷ đồng).

Trường hợp trong năm 2021 phát sinh các yếu tố tác động ảnh hưởng lớn đến cân đối nguồn vốn, VDB báo cáo Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh hạn mức phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh cho phù hợp.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.