Chứng khoán VPS
72Thành viênThích

Tin mới

Trường hợp ngày ký hóa đơn thực hiện sau ngày lập hóa đơn điện tử thì đơn vị, doanh nghiệp phải căn cứ vào ngày lập hóa đơn điện tử để xác định nghĩa cụ kê khai, nộp thuế và hạch toán theo quy định.

Ngân hàng

Kiến thức tài chính

Bảo hiểm