Từ ngày 1/9, Cục Thuế TP. Hải Phòng tiếp nhận thủ tục hành chính qua thư điện tử

Chứng khoán VPS

Theo đó, kể từ ngày 01/9, Cục Thuế TP. Hải Phòng bắt đầu tiếp nhận các thủ tục hành chính về xử phạt hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn; Xử phạt hành vi không nộp, chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn; Thủ tục cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN); Thủ tục cấp phát Biên lai thu tiền phạt; Thủ tục bán Biên lai thu tiền phí, lệ phí; Thủ tục bán hóa đơn quyển do cơ quan Thuế đặt in; Thủ tục cấp hóa đơn lẻ do Cục Thuế đặt in qua thư điện tử của Cục Thuế.

Người nộp thuế hoàn thiện hồ sơ theo các bước thực hiện thủ tục hành chính theo hướng dẫn, gửi đến cơ quan Thuế đảm bảo đầy đủ, đúng quy định. Trường hợp hồ sơ không đúng quy định, cán bộ thuế được phân công giải quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm hướng dẫn trực tiếp doanh nghiệp (DN) qua điện thoại để hoàn thiện và gửi bổ sung hồ sơ ngay trong ngày.

Cục Thuế TP. Hải phòng tiếp nhận hồ sơ tại địa chỉ email: [email protected] DN ghi rõ điện thoại của người thực hiện giao dịch để cơ quan thuế liên hệ trả kết quả. Số điện thoại hỗ trợ: 02253.552.287; Địa chỉ nhận thư: Cục Thuế TP. Hải Phòng – Số 89 đường Bùi Viện, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng.

Đối với thủ tục xử phạt hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn, đơn vị thực hiện khai báo mất, cháy, hỏng ấn chỉ qua hệ thống Thuế điện tử (Mẫu BC21/AC – phụ lục 3.8 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính). Đồng thời, scan hồ sơ gửi qua email [email protected]

Hồ sơ gồm: Thông báo mất, cháy, hỏng hóa đơn; Biên bản mất, cháy, hỏng hóa đơn (có ký xác nhận giữa bên mua và bên bán); Bản sao Liên 1 hóa đơn có ký xác nhận và đóng dấu của đại diện pháp luật bên bán; Giấy ủy quyền nếu không phải người đại diện pháp luật của đơn vị ký biên bản (thời hạn ủy quyền, nội dung ủy quyền đối với trường hợp ủy quyền) và các tài liệu liên quan (nếu có).

Ngay trong ngày làm việc hoặc 01 ngày sau khi tiếp nhận hồ sơ qua hòm thư điện tử, cán bộ thuế được giao nhiệm vụ xử phạt mất, cháy, hỏng hóa đơn tiến hành kiểm tra tính chính xác của hồ sơ, thực hiện lập biên bản vi phạm hành chính về hóa đơn, trình lãnh đạo phụ trách ký số vào Biên bản vi phạm hành chính về hóa đơn, gửi qua email cho DN.

Ngay sau khi nhận được Biên bản vi phạm hành chính của cơ quan Thuế gửi qua email, DN thực hiện ký biên bản và đóng phong bì gửi chuyển phát nhanh về Phòng Tuyên Truyền – Hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế TP. Hải Phòng) kèm hồ sơ có chữ ký và đóng dấu sao y của đơn vị báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn.

Cơ quan Thuế thực hiện ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn ngay sau khi nhận được Biên bản vi phạm hành chính về hóa đơn và gửi Quyết định qua thư bảo đảm cho DN ngay trong ngày.

Đối với thủ tục xử phạt hành vi không nộp, chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, ngay sau khi hết thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định hiện hành tại Điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014, cán bộ thuế được phân công nhiệm vụ xử phạt vi phạm hành chính về Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn sẽ thông báo và gửi biên bản xử phạt vi phạm hành chính qua email cho DN.

Khi nhận được Biên bản vi phạm hành chính của cơ quan Thuế gửi qua email, DN thực hiện ký biên bản và đóng phong bì gửi chuyển phát nhanh về Phòng Tuyên Truyền – Hỗ trợ người nộp thuế thuộc Cục Thuế TP. Hải Phòng. Cơ quan Thuế thực hiện ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn ngay sau khi nhận được Biên bản vi phạm hành chính về hóa đơn và gửi Quyết định qua thư bảo đảm cho DN ngay trong ngày.

Về thủ tục cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN, đơn vị thực hiện scan nội dung hồ sơ và gửi vào địa chỉ hòm thư [email protected] Hồ sơ gồm: Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân ( Mẫu 07/CTKT-TNCN phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC); Giấy giới thiệu về việc người được Công ty giới thiệu đến cơ quan Thuế nhận chứng từ; Giấy ủy quyền (thời hạn ủy quyền, nội dung ủy quyền đối với trường hợp ủy quyền ký văn bản nhận biên lai); Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu còn trong thời hạn sử dụng theo quy định pháp luật của người đi nhận chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

Ngay trong ngày làm việc, sau khi tiếp nhận hồ sơ qua hòm thư điện tử, cán bộ thuế được phân công hoàn thành thủ tục kiểm tra hồ sơ cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN đảm bảo đúng quy định, trực tiếp gọi điện cho cán bộ giao dịch của DN đến đối chiếu hồ sơ gốc và ký phiếu nhận chứng từ.

Đối với thủ tục cấp phát Biên lai thu tiền phạt, đơn vị thực hiện scan nội dung hồ sơ và gửi vào địa chỉ hòm thư [email protected] Hồ sơ gồm: Văn bản về việc đăng ký nhận biên lai thu tiền phạt; Văn bản được giao nhiệm vụ thu (trường hợp cấp lần đầu đối với biên lai thu tiền phạt); Giấy ủy quyền (thời hạn ủy quyền, nội dung ủy quyền đối với trường hợp ủy quyền ký văn bản nhận biên lai); Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật.

Trong ngày làm việc, sau khi tiếp nhận hồ sơ qua hòm thư điện tử, cán bộ được phân công hoàn thành thủ tục kiểm tra hồ sơ cấp Biên lai thu tiền phạt đảm bảo đúng quy định, trực tiếp gọi điện thoại cho cán bộ giao dịch của DN đến đối chiếu hồ sơ gốc và ký phiếu nhận Biên lai.

Về thủ tục bán Biên lai thu tiền phí, lệ phí, đơn vị thực hiện scan nội dung hồ sơ và gửi vào địa chỉ hòm thư [email protected] Hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị mua biên lai phí, lệ phí (Mẫu Phụ lục 2.1 Thông tư 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016); Văn bản thể hiện đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí, lệ phí (trường hợp mua lần đầu); Giấy ủy quyền (thời hạn ủy quyền, nội dung ủy quyền đối với trường hợp ủy quyền ký văn bản mua biên lai); Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật.

Trong ngày làm việc, sau khi tiếp nhận hồ sơ qua email, cán bộ được phân công hoàn thành thủ tục kiểm tra hồ sơ bán Biên lai thu phí, lệ phí đảm bảo đúng quy định, trực tiếp gọi điện thoại cho cán bộ giao dịch của DN đến đối chiếu hồ sơ gốc và ký hóa đơn, nhận Biên lai thu phí, lệ phí.

Đối với thủ tục bán hóa đơn quyển do cơ quan Thuế đặt in, đơn vị thực hiện scan nội dung hồ sơ và gửi vào địa chỉ hòm thư [email protected] Hồ sơ gồm: Đơn đề nghị mua hóa đơn ( mẫu 3.3 phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC). Trường hợp mua hóa đơn lần đầu phải có cam kết địa chỉ kinh doanh của người nộp thuê (mẫu 3.16 ban hành theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC); Giấy ủy quyền (thời hạn ủy quyền, nội dung ủy quyền đối với trường hợp ủy quyền ký văn bản mua hóa đơn); Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật.

Trong ngày làm việc, sau khi tiếp nhận hồ sơ qua email, cán bộ thuế được phân công hoàn thành thủ tục kiểm tra hồ sơ bán hóa đơn quyển đảm bảo đúng quy định, trực tiếp gọi điện thoại cho cán bộ giao dịch của DN đến đối chiếu hồ sơ gốc và ký hóa đơn bán ấn chỉ, nhận hóa đơn quyển tại Cục Thuế.

Về thủ tục cấp hóa đơn lẻ do Cục Thuế đặt in, tổ chức, DN thuộc diện được cơ quan Thuế cấp hóa đơn lẻ theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính thực hiện scan nội dung hồ sơ và gửi vào địa chỉ hòm thư [email protected] Hồ sơ gồm: Đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ (Mẫu 3.4 Thông tư 39/2014); Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật; Hợp đồng giữa bên A và bên B kèm theo các tài liệu liên quan; Kê khai các khoản thuế phải nộp theo quy định.

Trường hợp đơn vị không có chữ ký số thì nộp trực tiếp cho cơ quan Thuế 2 loại Tờ khai 04/GTGT trực tiếp trên doanh thu và tờ khai 04/TNDN; Nếu có chữ ký số thì gửi trực tiếp qua trang thuedientu.gdt.gov.vn; Bản chụp giấy nộp tiền (nếu nộp trực tiếp). Trường hợp người nộp thuế nộp tiền thuế điện tử thì cơ quan Thuế có trách nhiệm tra cứu, đối chiếu khớp với số liệu đã kê khai trên tờ khai.

Trong ngày làm việc, sau khi tiếp nhận hồ sơ qua email, cán bộ được phân công hoàn thành thủ tục kiểm tra hồ sơ cấp hóa đơn lẻ cho tổ chức không kinh doanh đảm bảo đúng quy định, trực tiếp gọi điện cho cán bộ giao dịch của tổ chức đến đối chiếu hồ sơ gốc và viết hóa đơn lẻ tại Văn phòng Cục Thuế; đồng thời yêu cầu người mua, người bán ký đến trực tiếp trên hóa đơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *