Ngành Thuế thực hiện hiệu quả công tác thu nợ, xử lý nợ thuế

Chứng khoán VPS

Tăng cường hiệu quả quản lý nợ thuế, thu nợ, xử lý nợ thuế

Tổng cục Thuế cho biết, để thực hiện hiệu quả công tác thu hồi, xử lý nợ thuế năm 2021, ngay từ đầu năm, toàn Ngành đã xây dựng và giao chỉ tiêu thu nợ thuế đến từng Cục Thuế, giao tổng số tiền thuế nợ không vượt quá 5% so với tổng số thực thu ngân sách năm 2021; thu tối thiểu 80% các khoản tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày thời điểm 31/12/2020.

Đồng thời, phấn đấu đến ngày 31/12/2021 hoàn thành việc xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội…

Tổng cục Thuế đã chỉ đạo, yêu cầu Cục Thuế các địa phương rà soát, phân loại nợ, phân tích nguyên nhân nợ của từng người nộp thuế nợ thuế; lập danh sách các doanh nghiệp (DN), cá nhân nợ thuế theo từng nhóm nợ, nguyên nhân nợ.

Đặc biệt, toàn ngành Thuế tập trung rà soát, phân loại những người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và người nộp thuế không bị ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng nợ thuế.

Qua đó, có biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế và áp dụng các biện pháp xử lý nợ phù hợp đối với từng nhóm nợ, khoản nợ, từng đối tượng nợ thuế, đảm bảo công bằng trong việc chấp hành pháp luật thuế; dó biện pháp xử lý kiên quyết đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế, chây ỳ, nợ thuế không thực hiện tốt nghĩa vụ thuế.

Đối với các trường hợp phải cưỡng chế nợ thuế, cơ quan thuế thực hiện kiên quyết các biện pháp cưỡng chế hoặc chuyển sang biện pháp tiếp theo để thu hồi kịp thời tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước (NSNN).

Đối với các đối tượng người nộp thuế chây ỳ nợ thuế, cơ quan thuế thực hiện công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo viết, báo hình trung ương và địa phương, website ngành thuế) theo đúng quy định của pháp luật. Hàng tháng, Cục Thuế các địa phương lập danh sách và công khai thông tin người nộp thuế nợ thuế trên địa bàn quản lý.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn ngành Thuế cũng đã phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên website của cơ quan Thuế đối với 62.666 người nộp thuế chây ỳ, nợ thuế không nộp tiền thuế đúng hạn với tổng số tiền thuế nợ là 67.620 tỷ đồng.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc xử lý nợ đọng thuế, trực tiếp chỉ đạo xử lý nợ đọng đối với các DN nợ lớn. Hàng tháng đánh giá tình hình thực hiện đôn đốc và thông báo bổ sung những trường hợp nợ mới phát sinh, nợ thuế tăng cao để Cục Thuế tổ chức đôn đốc thu kịp thời vào NSNN. Kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của cơ quan thuế các cấp và người nộp thuế trong việc xử lý nợ đọng thuế.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm hiện đại hóa công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, rà soát nâng cấp các báo cáo nợ thuế để đáp ứng yêu cầu quản lý; nâng cấp ứng dụng để khai thác các báo cáo nợ theo ngày; tạo thông báo nợ thuế và quyết định cưỡng chế nợ tự động trên hệ thống quản lý thuế tập trung và gửi người nộp thuế bằng phương thức điện tử, chữ ký số, đồng thời theo dõi giám sát tình hình thực hiện của người nộp thuế…

Tổng số tiền nợ thuế giảm 4,8% so với cùng kỳ năm 2020

Tổng cục Thuế cho biết, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp xử lý nợ thuế, kéo giảm nợ thuế, lũy kế đến ngày 30/6/2021, toàn ngành Thuế thực hiện thu hồi nợ thuế ước đạt 16.302 tỷ đồng, bằng 54,2% chỉ tiêu thu nợ được giao. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 11.012 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 5.290 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 và Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, tổng số tiền thuế nợ được khoanh nợ là 2.172 tỷ đồng. Trong đó, khoanh nợ theo Nghị quyết 94 là 1.783 tỷ đồng, khoanh nợ theo Luật Quản lý thuế là 389 tỷ đồng.

Về xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tổng số tiền thuế, tiền chậm nộp được xóa là 1.470 tỷ đồng. Trong đó, xóa nợ tiền chậm nộp theo Nghị quyết 94 là 1.467 tỷ đồng; xóa nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp theo Luật Quản lý thuế là 3,5 tỷ đồng.

Tổng số tiền nợ thuế ngành Thuế quản lý tính đến ngày 30/6/2021 là 115.983 tỷ đồng, đã giảm 4,8% so với cùng kỳ năm 2020. Nếu không kể số tiền thuế nợ đang xử lý (đang trình cấp có thẩm quyền xóa nợ, miễn giảm, gia hạn, nộp dần tiền thuế) và tiền thuế nợ đang khiếu nại, khiếu kiện thì tổng số tiền thuế nợ tính đến thời điểm 30/6/2021 là 105.315 tỷ đồng, giảm 7,1% so với cùng kỳ. 

Cụ thể, tính đến ngày 30/6, tiền thuế nợ có khả năng thu là 80.037 tỷ đồng, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm 2020, bao gồm: các khoản nợ thuế, phí là 38.982 tỷ đồng, tăng 26,4% so với cùng kỳ; các khoản nợ liên quan đến đất là 21.063 tỷ đồng, tăng 40,7% so với cùng kỳ; tiền phạt và tiền chậm nộp phát sinh của nợ có khả năng thu (tính 0,03%/ngày trên số thuế chậm nộp) là 19.992 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, số tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi (của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh) là 25.278 tỷ đồng, giảm 47,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *