Bộ Tài chính triển khai Thông tư về hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

0
2

Cụ thể, tại Công văn số 792/KHTC-QLTS ngày 21/6/2022, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ tập trung tuyên truyền, quán triệt và tổ chức triển khai Thông tư số 02/2022/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức ĐGTS.

Trước đó, ngày 14/6/2022, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 1949/BTP-BTTP gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc lựa chọn tổ chức ĐGTS.

Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, ngành, địa phương căn cứ vào tình hình thực tiễn để tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Thông tư số 02/2022/TT-BTP đến các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo các cơ quan liên quan nắm bắt đầy đủ, chính xác Thông tư, đồng thời thực hiện đồng bộ và thống nhất khi lựa chọn tổ chức ĐGTS.

Bên cạnh đó, các cơ quan phải thực hiện chỉ đạo, quán triệt người có tài sản thuộc thẩm quyền quản lý của mình nghiêm túc chấp hành các quy định của Thông tư; tích cực đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát các cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ bán ĐGTS (đặc biệt là tài sản công) và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Bộ Tư pháp đề nghị việc lựa chọn tổ chức ĐGTS theo quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTP áp dụng đối với tổ chức ĐGTS. Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức ĐGTS có thể nộp thay hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn nhưng hồ sơ đó phải đứng tên của tổ chức ĐGTS và phải được tổ chức ĐGTS ủy quyền hợp lệ. Người có tài sản đấu giá không nhận hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn đứng tên Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức ĐGTS.

Việc lựa chọn tổ chức ĐGTS có thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đối với các trường hợp tổ chức ĐGTS bị trừ điểm quy định tại các khoản 4,5 và 6 Điều 5 Thông tư số 02/2022/TT-BTP được tính bắt đầu từ ngày 25/3/2022.

Thời gian hoạt động trong lĩnh vực ĐGTS của tổ chức ĐGTS được tính như sau: Đối với Trung tâm dịch vụ ĐGTS thì thời gian hoạt động được tính từ thời điểm có Quyết định thành lập; đối với doanh nghiệp ĐGTS được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh và đã thực hiện chuyển đổi theo quy định của Luật ĐGTS thì thời gian hoạt động được tính từ thời điểm có Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Nghị định số 05/2005/NĐ-CP, Nghị định số 17/2010/NĐ-CP.

Đối với doanh nghiệp ĐGTS được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng chưa thực hiện chuyển đổi theo quy định của Luật ĐGTS thì thời gian hoạt động trước đây không được tính vào thời gian hoạt động cho bất cứ doanh nghiệp ĐGTS nào khác.

Bộ Tư pháp quy định về mức chênh lệch trung bình giữa đấu giá trúng thầu so với giá khởi điểm của các cuộc đấu giá thành tài sản cùng loại với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá trong năm trước liền kề của tổ chức ĐGTS, được tính theo công thức: Lấy mức chênh lệch giữa trung bình cộng của giá trúng thầu với trung bình cộng của giá khởi điểm nhân với 100 và chia cho trung bình của giá khởi điểm.

Người có tài sản đấu giá căn cứ thông tin trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn của tổ chức ĐGTS tại thời điểm tổ chức ĐGTS nộp hồ sơ để tự đánh giá, chấm điểm theo các tiêu chí quy định trong Thông tư. Người có tài sản đấu giá phải tự chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, chấm điểm đó. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan nếu có thông tin tiêu chí chấm điểm của tổ chức ĐGTS thì không tự chấm điểm và không được công khai việc chấm điểm kèm theo các thông tin tiêu chí đó trừ trường hợp cung cấp thông tin cho người có tài sản theo quy định của pháp luật.

Sau khi có quyết định của người có thẩm quyền về việc ĐGTS, người có tài sản đấu giá đăng thông báo công khai kết quả trên và Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS. Người có tài sản đấu giá thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức ĐGTS trong thời hạn ít nhất là 03 ngày làm việc trước ngày quyết định lựa chọn, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp các kết quả triển khai Thông tư số 02/2022/TT-BTP tại các địa phương và gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 31/8/2022.

Đánh giá post
Bài viết có tài trợ
Bài trướcXây dựng Hải quan Việt Nam chính quy, hiện đại, ngang tầm với các nước phát triển trên thế giới
Bài tiếp theoTạm đình chỉ công tác đối với công chức thuế để phục vụ công tác điều tra

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây