Xóa nợ tiền thuế cho doanh nghiệp phát sinh trước ngày 01/7/2007

Chứng khoán VPS

Cụ thể, tại Quyết định số 2287/QĐ-TCHQ ngày 31/8/2021, Tổng cục Hải quan đã quyết định xóa khoản tiền thuế còn nợ của CTCP Minh Hải, trước đây là Công ty Vận tải đường bộ Cà Mau khoản tiền thuế của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thuộc tờ khai hải quan đăng ký trước ngày 01/7/2007. Khoản tiền nợ thuế của DNNN khi cổ phần hóa không được đưa vào xác định giá trị DN, không giảm vốn nhà nước tại thời điểm chuyển sang CTCP.

Theo Tổng cục Hải quan, tổng số tiền xóa nợ tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đối với CTCP Minh Hải là 3.698.283.750 đồng. Trong đó, tiền thuế nhập khẩu là trên 3.147,5 tỷ đồng; tiền thuế giá trị gia tăng là trên 267,5 triệu đồng; tiền thuế tiêu thụ đặc biệt là trên 283,1 triệu đồng.

Trước đó, ngày 30/8/2021, Tổng cục Hải quan cũng đã ban hành Quyết định số 2286/QĐ-TCHQ về xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với CTCP Nhật Nhật Tân do đã cổ phần hóa. Tổng số tiền thuế xuất khẩu xóa nợ tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đối với CTCP Nhật Nhật Tân là 269.631.209 đồng.

Như vậy, chỉ trong hai ngày, Tổng cục Hải quan đã ban hành hai quyết định xóa nợ tiền thuế tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với 2 công ty nói trên với tổng số tiền thuế là trên 3,96 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *