Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế

Chứng khoán VPS

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục hải quan các tỉnh, thành phố và Cục Kiểm tra sau thông quan căn cứ quy định tại Điều 125 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 để thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

Cụ thể, triển khai một số biện pháp gồm: trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác; phong tỏa tài khoản; Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập; Dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Ngừng sử dụng hóa đơn; Kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên theo quy định của pháp luật; Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế do cơ quan, tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ; Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề…

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố, Cục Kiểm tra sau thông quan áp dụng ngay các biện pháp đôn đốc thu nợ đối với người nộp thuế còn nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp, đảm bảo thu hồi kịp thời nợ đọng thuế vào ngân sách nhà nước, giảm nợ đọng thuế.

Đồng thời, rà soát tất cả các trường hợp doanh nghiệp đang có nợ thuế quá hạn đến 90 ngày thì thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định để thu hồi các khoản nợ vào ngân sách nhà nước.

Đối với việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế hành chính thì cơ quan hải quan nơi doanh nghiệp nợ thuế phải ban hành quyết định hành chính về quản lý thuế hoặc có văn bản đề nghị cơ quan chức năng liên quan trong việc thực hiện các biện pháp cưỡng chế hành chính về thuế theo quy định.

Đối với việc áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan đề nghị cơ quan hải quan phải ban hành Quyết định cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan, gửi đến đối tượng bị cưỡng chế và thông báo trên trang thông tin điện tử của ngành Hải quan chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày áp dụng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Đối với biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản, có quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản được gửi cho người nộp thuế bị cưỡng chế, Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng nơi người nộp thuế bị cưỡng chế mở tài khoản và các tổ chức, cá nhân có liên quan kèm theo Lệnh thu ngân sách nhà nước ngay trong ngày ban hành quyết định cưỡng chế và được cập nhật trên trang thông tin điện tử của ngành Hải quan.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *