Lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

0
68

Theo Thông tư số 44/2022/TT-BTC, việc lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng được lập chi tiết theo từng loại trợ cấp hằng tháng, trợ cấp một lần, chi thực hiện các chế độ, chính sách, chi phí quản lý theo quy định tại Nghị định số 75/2021/NĐ-CP, Nghị định sửa đổi, bổ sung (nếu có) của Chính phủ, khoản 4 Điều 5 và Điều 7 Thông tư này.

Việc lập dự toán kinh phí hằng năm được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật.

Ngoài ra, Thông tư hướng dẫn cụ thể quy trình và trình tự thời gian lập dự toán như sau:

– Cơ quan được giao quản lý và sử dụng kinh phí người có công với cách mạng và cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng, đón tiếp người có công với cách mạng lập dự toán của năm kế hoạch gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 20/6 hằng năm.

– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội lập dự toán phần chi tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện, xem xét dự toán của các cơ quan quản lý và sử dụng kinh phí người có công với cách mạng và cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng, đón tiếp người có công với cách mạng; tổng hợp dự toán của toàn tỉnh, thành phố gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 5/7 hằng năm.

– Bộ Lao động – thương binh và Xã hội xem xét dự toán của các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; tổng hợp dự toán của cà nước gửi Bộ Tài chính trước ngày 20/7 hằng năm.

– Bộ Tài chính xem xét và tổng hợp dự toán kinh phí chi ưu đãi người có công với cách mạng vào dự toán chi ngân sách nhà nước trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và giao dự toán cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Đối với dự toán kinh phí hỗ trợ công tác mộ liệt sỹ, công trình ghi công liệt sỹ và hỗ trợ cơ sở vật chất phục vụ nuôi dưỡng, điều dưỡng, đón tiếp người có công với cách mạng thuyết minh:

– Hỗ trợ xây mới vỏ mộ liệt sỹ bao gồm cả bia ghi tên liệt sỹ (không gắn với dự án xây dựng, nâng cấp nghĩa trang); hỗ trợ cải tạo, nâng cấp, sửa chữa mộ liệt sỹ bao gồm cả bia ghi tên liệt sĩ: Dự kiến số lượng vỏ mộ liệt sĩ xây mới, số lượng mộ cải tạo, sửa chữa, bảo trì và kinh phí thực hiện theo định mức hỗ trợ quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 75/2021/NĐ-CP.

– Hỗ trợ cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, bảo trì công trình ghi công liệt sỹ, cơ sở vật chất phục vụ nuôi dưỡng, điều dưỡng, đón tiếp người có công với cách mạng: Tên công trình hoặc thiết bị cần cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, bảo trì; lý do, mục tiêu cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, bảo trì; dự kiến khối lượng công việc; dự kiến kinh phí; dự kiến thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành và kinh phí thực hiện theo định mức hỗ trợ quy định tại khoản 2, 3 Điều 11 và điểm a khoản 10 Điều 13 Nghị định số 75/2021/NĐ-CP.

– Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, phương tiện, công cụ, dụng cụ của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng: Dự kiến, số đối tượng, giường điều dưỡng, cơ sở điều dưỡng và kinh phí thực hiện theo định mức hỗ trợ quy định tại điểm b khoản 10 Điều 13 Nghị định số 75/2021/NĐ-CP.

Thông tư số 44/2022/TT-BTC cũng quy định rõ việc hạch toán, quyết toán kinh phí khi thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Cụ thể, đối với khoản chi hỗ trợ cho các dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, bảo trì các công trình ghi công liệt sỹ; cơ sở vật chất cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng, đón tiếp người có công với cách mạng: Việc quyết toán căn cứ quyết định đầu tư, quyết định phân bổ (hỗ trợ vốn) của cấp có thẩm quyền theo phân cấp của địa phương, chứng từ chuyển tiền của cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội (hoặc cơ quan được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội giao dự toán) cho chủ đầu tư, cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội (hoặc cơ quan được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội giao dự toán) quyết toán và hạch toán theo chế độ kế toán hiện hành.

Chủ đầu tư có trách nhiệm trình cấp thẩm quyền phê duyệt quyết toán, trong đó ghi rõ phần kinh phí hỗ trợ từ ngân sách trung ương; gửi văn bản phê duyệt quyết toán cho cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội để làm căn cứ quyết toán kinh phí.

Về xử lý kinh phí cuối năm, Thông tư số 44/2022/TT-BTC nêu rõ, việc xử lý số dư kinh phí chi thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động- Thương binh và Xã hội quản lý cuối năm thực hiện theo quy định tại Điều 43 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.

Thời hạn chi, tạm ứng và hạch toán các khoản chi ngân sách thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định số 163/2016/NĐ-CP.

Thông tư số 44/2022/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/9/2022.

Đánh giá post
Bài viết có tài trợ
Bài trướcPhấn đấu dự toán thu nội địa năm 2023 tăng 7-9% so với ước thực hiện năm 2022
Bài tiếp theoKỳ vọng VN- Index sẽ phục hồi vào cuối năm 2022

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây