Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài làm thủ tục nhập khẩu vàng nguyên liệu sẽ thuận lợi hơn

Chứng khoán VPS

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2012/TT hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Dự thảo Thông tư bổ sung khoản 1b Điều 15 vào sau khoản 1a quy định cho phép doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có nhu cầu nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ được nộp hồ sơ đề nghị cấp phép dưới dạng điện tử đến Cổng Thủ tục một cửa quốc gia.

Dự thảo Thông tư cũng quy định về thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo cơ chế một cửa quốc gia. Theo đó, Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ theo cơ chế một cửa quôc gia được thực hiện như sau:

Về nguyên tắc, hồ sơ điện tử được sử dụng chữ ký số gửi trên Cổng thông tin một cửa Quốc gia. Việc khai, gửi, tiếp nhận, trả kết quả, trao đổi, phản hồi thông tin, sử dụng chữ ký số trên Cổng thông tin một cửa Quốc gia và hệ thống xử lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước thực hiện theo quy định tại Nghị định 85/2019/NĐ-CP quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Trường hợp hệ thống Cổng thông tin một cửa Quốc gia hoặc hệ thống xử lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước gặp sự cố hoặc có lỗi không thể tiếp nhận, trao đổi thông tin điện tử, việc khai, gửi, tiếp nhận, trả kết quả, trao đổi, phản hồi thông tin được thực hiện qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ngân hàng Nhà nước.

Các tài liệu trong hồ sơ điện tử là bản điện tử quét từ bản gốc hoặc bản chính (tập tin định dạng PDF, TIF, JPG… ), trừ văn bản đề nghị cấp phép  nhập khẩu vàng nguyên liệu được khai trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. Các tài liệu trong hồ sơ giấy là bản chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu. Trong trường hợp người nộp hồ sơ nộp bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu, người đối chiếu có trách nhiệm xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính.

Về trình tự, thủ tục cấp phép, khi có nhu cầu thực hiện nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ, doanh nghiệp lập và gửi 1 bộ hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước theo quy định.

Trong 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp hoặc từ chối cấp phép (ghi rõ lý do) Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước thông báo trên Cổng thông tin một cửa quốc gia hoặc có văn bản thông báo cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Ngoài ra, Dự thảo Thông tư bãi bỏ câu một số câu chữ và cụm từ cho phù hợp với những nội dung sửa đổi, bổ sung nói trên.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *