Đảng ủy Bộ Tài chính tham dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Chứng khoán VPS

Các đại biểu tham dự hội nghị đã được nghe giới thiệu, nghiên cứu 3 nội dung: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ủy khối các cơ quan trung ương nhiệm kỳ 2020–2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Quán triệt nội dung bài viết của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nêu rõ, Hội nghị lần này nhằm cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII và Kế hoạch số 19-KH/ĐUK ngày 6/4/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020–2025.

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta diễn ra ngay vào những ngày đầu năm 2021. Đại hội đã thông qua và quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 10 năm từ 2021–2030. Ý nghĩa của Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm lần này là việc xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Đây là giai đoạn đánh dấu những “mốc son” rất quan trọng, như: năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng; năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt chia sẻ, sau mỗi kỳ Đại hội của Đảng, việc tổ chức, nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội; Xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội là yêu cầu bắt buộc đối với các tổ chức đảng và đảng viên.

Để việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cao, các đảng viên cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết là công việc thường xuyên và phải được thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị, để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đại hội XIII Đảng.

Bên cạnh đó, việc tổ chức, nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng phải đảm bảo nghiêm túc, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu sâu, thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, giúp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối.

Bí thư Đảng ủy Khối tin tưởng, với quyết tâm của toàn Đảng bộ, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, sự đồng lòng, đoàn kết, nhất trí của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII sẽ sớm đi vào cuộc sống, các chỉ tiêu, nhiệm vụ sẽ được hoàn thành vượt mức, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh toàn diện…

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt, triển khai các nội dung: Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020–2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh đến các đột phá trong nhiệm kỳ 2020–2025 bao gồm: Đột phá về tổ chức Đảng; về công tác cán bộ và quản lý đảng viên; về công tác phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Quán triệt nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, TS. Đặng Quang Định, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, bài viết thể hiện trí tuệ, tư duy khoa học, sự quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, một lần nữa khẳng định sự lựa chọn đúng đắn con đường phát triển của cách mạng Việt Nam.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *