Bộ Tài chính thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19

Chứng khoán VPS

Theo đó, Bộ Tài chính thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ do ông Võ Thành Hưng – Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Tài chính có các thành viên gồm: Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính; Chánh Văn phòng Bộ Tài chính; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp; Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước; Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước; Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính; Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính.

Theo Quyết định, đầu mối tham mưu, tổ chức công tác phòng, chống dịch COVID-19 đặt tại Cục Kế hoạch – Tài chính.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Tài chính có nhiệm vụ chỉ đạo tổ chức, triển khai các biện pháp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Tài chính; phê duyệt kịch bản, phương án và kế hoạch hành động phòng, chống dịch cụ thể trong mọi tình huống có dịch và chưa có dịch của Bộ Tài chính.

Quyết định nêu rõ, các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ triển khai nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 và các hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị thủ trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc chịu trách nhiệm tổ chức triển khai kịp thời và quán triệt tới từng công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, chính quyền các địa phương và văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Lập kế hoạch, bố trí công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan và làm việc trực tuyến tại nhà đối với các nhiệm vụ được phân công theo đúng quy định nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và đảm bảo tốt sức khỏe công chức, viên chức, người lao động; đảm bảo không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *