Bộ Tài chính phổ biến quy định mới bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

0
10

Những điểm mới về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Tham dự Hội nghị còn có ông Bùi Gia Anh – Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam; đại diện Lãnh đạo các cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính cùng đại diện các doanh nghiệp bảo hiểm và tái bảo hiểm…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Quang Huyền – Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết, trong thời gian thực hiện Thông tư số 329/2016/TT-BTC, các doanh nghiệp bảo hiểm có kiến nghị sửa đổi một số nội dung liên quan đến các sản phẩm bảo hiểm bắt buộc: Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng; Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng; Bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường.

Do đó, việc ban hành Thông tư số 50/2022/TT-BTC là cần thiết, góp phần hoàn thiện khung khổ pháp lý, đảm bảo Nghị định số 20/2022/NĐ-CP kịp thời được triển khai thực hiện trên thực tế và tạo sự thống nhất trong một văn bản hướng dẫn chi tiết về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Ông Nguyễn Quang Huyền – Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm chủ trì Hội nghị.
Ông Nguyễn Quang Huyền – Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Hồng Chi – Trưởng phòng Phòng Quản lý, giám sát bảo hiểm phi nhân thọ cho biết, Thông tư số 50/2022/TT-BTC quy định về quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm đối với các sản phẩm bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng gồm: Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng; Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng; Bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường; Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba.

Đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng; Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng; Bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường, bà Nguyễn Thị Hồng Chi nhấn mạnh, Thông tư số 50/2022/TT-BTC cơ bản vẫn kế thừa các quy định của Thông tư số 329/2016/TT-BTC và sửa đổi, hoàn thiện một số nội dung nhằm khắc phục các vướng mắc hiện nay. Thông tư số 50/2022/TT-BTC có một số điểm mới như sau:

Về biểu phí bảo hiểm, Thông tư số 50/2022/TT-BTC bổ sung phí bảo hiểm đối với một số loại công trình xây dựng được quy định tại Phụ lục X Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Bổ sung quy định giảm phí tối đa 25% đối với bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng.

Đề cập đến nội dung loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, bà Nguyễn Thị Hồng Chi cho hay, Thông tư số 50/2022/TT-BTC kết cấu lại theo hướng quy định loại trừ trách nhiệm bảo hiểm chung và loại trừ trách nhiệm bảo hiểm riêng đối với từng sản phẩm bảo hiểm, đồng thời, bổ sung các loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo tập quán quốc tế phù hợp với đơn bảo hiểm tiêu chuẩn của các nhà tái bảo hiểm quốc tế đang được các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trên thị trường.

Trong thanh toán phí bảo hiểm, bỏ quy định về thanh toán phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện theo quy định tại Thông tư số 50/2022/TT-BTC về thanh toán phí và chấm dứt hợp đồng bảo hiểm, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, cùng với đó, bổ sung một số quy định đặc thù về thanh toán phí đối với các công trình xây dựng sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước để phù hợp với thực tiễn triển khai, tạo điều kiện cho cả doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm.

Bà Nguyễn Thị Hồng Chi - Trưởng phòng Phòng Quản lý, giám sát bảo hiểm phi nhân thọ phát biểu tại Hội nghị.
Bà Nguyễn Thị Hồng Chi – Trưởng phòng Phòng Quản lý, giám sát bảo hiểm phi nhân thọ phát biểu tại Hội nghị.

Ngoài ra, Thông tư số 50/2022/TT-BTC cũng rà soát bỏ một số định nghĩa trùng lặp được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật được giao hướng dẫn; Rà soát bỏ trình tự giao kết hợp đồng bảo hiểm, do đó, bỏ các phụ lục về giấy yêu cầu bảo hiểm, thông báo bồi thường; rà soát bỏ mẫu giấy chứng nhận bảo hiểm; Sửa đổi quy định về Giấy chứng nhận bảo hiểm theo hướng mà chỉ quy định các nội dung cần có trong Giấy chứng nhận bảo hiểm, đồng thời bổ sung hình thức cấp Giấy chứng nhận điện tử để phù hợp với Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nội dung chính quy định bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba

Thông tin về nội dung bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba, bà Nguyễn Thị Hồng Chi cho rằng, đây là một nội dung mới. Thông tư số 50/2022/TT-BTC quy định một số nội dung chính.

Theo đó, về đối tượng bảo hiểm bắt buộc, là trách nhiệm dân sự của nhà thầu thi công xây dựng đối với bên thứ ba phát sinh trực tiếp trong quá trình thi công xây dựng công trình và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm theo thỏa thuân tại hợp đồng bảo hiểm. Về phạm vi bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bồi thường cho bên thứ ba đối với những thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng và tài sản phát sinh trực tiếp trong quá trình thi công xây dựng và chi phí pháp lý liên quan.

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Hồng Chi cũng cho biết, việc loại trừ trách nhiệm bảo hiểm được thực hiện theo tập quán quốc tế và phù hợp với đơn tiêu chuẩn của các nhà tái bảo hiểm quốc tế trên thị trường hiện nay. Bên cạnh đó, bà Chi cũng thông tin rằng, phí bảo hiểm được quy định bằng 5% phí bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng. Căn cứ mức độ rủi ro của đối tượng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm được điều chỉnh tăng hoặc giảm phí tối đa 25% tính trên phí bảo hiểm.

Bên cạnh đó, về nguyên tắc bồi thường bảo hiểm, đại diện Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm cho hay, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm chi trả cho bên mua bảo hiểm trong trường hợp xảy ra sự kiện bảo hiểm theo mức bồi thường, gồm: Mức bồi thường cụ thể về sức khỏe, tính mạng được xác định theo từng loại thương tật; Mức bồi thường cụ thể về thiệt hại đối với tài sản/1 vụ tai nạn được xác định theo thiệt hại thực tế và mức độ lỗi nhưng không vượt quá trách nhiệm bảo hiểm; Các chi phí pháp lý liên quan.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp bảo hiểm tại Hội nghị về phí bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng, bà Nguyễn Thị Hồng Chi cho biết, đối với công trình xây dựng được bảo hiểm có giá trị dưới 1.000 tỷ đồng, không bao gồm phần công việc lắp đặt hoặc có bao gồm phần công việc lắp đặt nhưng chi phí thực hiện phần công việc lắp đặt thấp hơn 50% tổng giá trị hạng mục công trình xây dựng được bảo hiểm: Phí bảo hiểm được xác định theo điểm a khoản 1 Mục I Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

Đối với công trình xây dựng được bảo hiểm có giá trị dưới 1.000 tỷ đồng, có bao gồm công việc lắp đặt và chi phí thực hiện phần công việc lắp đặt chiếm từ 50% trở lên tổng giá trị hạng mục công trình xây dựng được bảo hiểm: Phí bảo hiểm được xác định theo điểm a khoản 1 Mục II Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

Tại Hội nghị, đại diện các doanh nghiệp bảo hiểm đã đặt ra các câu hỏi cho Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm giải đáp. Trong khuôn khổ Hội nghị, đại diện Cục cũng đã có những giải đáp chi tiết, cụ thể mọi thắc mắc của các doanh nghiệp bảo hiểm, đồng thời làm rõ thêm một số nội dung của Thông tư số 50/2022/TT-BTC để các doanh nghiệp hiểu đúng và đảm bảo triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Đánh giá post
Bài viết có tài trợ
Bài trướcHạn chế tối đa nhà đầu tư cá nhân “lách luật” mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
Bài tiếp theoĐảm bảo Cổng dữ liệu thông tin thương mại điện tử vận hành thông suốt

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây