Bộ Tài chính lên kế hoạch triển khai Đề án cải cách kiểm tra chuyên ngành

0
21

Tại Quyết định số 169/QĐ- BTC ngày 18/2/2021, Bộ Tài chính đã ban hành kế hoạch triển khai của Bộ Tài chính thực hiện Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu giai đoạn 2021-2023.

Bộ Tài chính đề ra mục tiêu phấn đấu từ năm 2022, triển khai hiệu quả mô hình mới về kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu tại Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu; Chuẩn bị các giải pháp, hoạt động triển khai cho giai đoạn 2024-2026 để thống nhất đầu mối kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu là cơ quan hải quan.

Việc triển khai Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu giai đoạn 2021-2023 là một cuộc cách mạng trong hoạt động xuất nhập khẩu, mang lại lợi ích rất lớn cho doanh nghiệp.

Theo đó, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ quản lý ngành, lĩnh vực, đơn vị và tổ chức liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu để thực hiện các nội dung cải cách của Đề án.

Tập trung hoàn thiện hệ thống công nghệ tin đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu triển khai mô hình mới tại Đề án, trong đó rà soát các hệ thống công nghệ thông tin hiện có để xây dựng kế hoạch chi tiết về kinh phí và các tính năng cần nâng cấp, tận dụng tối đa các hệ thống hiện có để tránh đầu tư lãng phí. Đồng thời, nâng cao nguồn lực cho cơ quan hải quan bao gồm cả nhân lực và trang thiết bị, máy móc, quy trình, thủ tục đảm bảo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa nhập khẩu.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp cùng các bộ, ngành, tổ chức, đơn vị liên quan hoàn thiện hệ thống quản lý rủi ro trong kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm theo hướng xây dựng các tiêu chí quản lý rủi ro, ứng dụng tối đa hệ thống công nghệ thông tin. Triển khai các giải pháp để tăng cường phối hợp, kết nối, chia sẻ thông tin giữa khâu kiểm tra trước thông quan và khâu kiểm tra sau thông quan.

Cùng với đó, Bộ Tài chính sẽ theo dõi tình hình và đánh giá kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 38/QĐ-TTg; định kỳ báo cáo hàng quý và kiến nghị Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899) chỉ đạo giải quyết ngay các chậm trễ, sai lệch, biến tướng và các vấn đề mới phát sinh. Phối hợp chặt chẽ, kịp thời đối với các nhiệm vụ do các bộ quản lý ngành, lĩnh vực chủ trì triển khai thực hiện.

Để triển khai kế hoạch, Bộ Tài chính giao Tổng cục Hải quan chủ trì, phối hợp với các bộ quản lý ngành, lĩnh vực, đơn vị và tổ chức liên quan triển khai, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này; kịp thời báo cáo Bộ Tài chính hoặc tham mưu cho Bộ Tài chính báo cáo cấp có thẩm quyền các nội dung vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Tổng cục Hải quan có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, đánh giá tình hình, định kỳ hàng quý báo cáo Bộ Tài chính để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban 1899; Phối hợp với các đơn vị có liên quan để báo cáo và đề xuất giải pháp thực hiện cho giai đoạn hai năm 2024-2026; Tổng kết, đánh giá và báo cáo Bộ, trình Chính phủ về kết quả triển khai Quyết định số 38/QĐ-TTg giai đoạn 2021-2023 và đề xuất kế hoạch triển khai cho giai đoạn tiếp theo. Các đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ chủ động, phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Hải quan triển khai các nhiệm vụ.

Theo các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp, việc triển khai Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu giai đoạn 2021-2023 là một cuộc cách mạng trong hoạt động xuất nhập khẩu, mang lại lợi ích rất lớn cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp xuất nhập khẩu sẽ giảm chi phí, thời gian thực hiện các thủ tục thông quan hàng hóa.

Đánh giá post
Bài viết có tài trợ
Bài trướcTừ ngày 12/3/2021, bắt buộc công khai thông tin về đại lý thuế
Bài tiếp theoTổng cục Thuế hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2020

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây