Bộ Tài chính ban hành Chương trình hành động nhiệm kỳ 2021-2026

Chứng khoán VPS

Huy động, phân bổ sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính

Chương trình hành động của Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2021-2026 đặt mục tiêu huy động, phân bổ sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính của Nhà nước và xã hội đáp ứng mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội và phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội theo định hướng của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng thời, tiếp tục cơ cấu lại ngân sách nhà nước (NSNN), nợ công, theo hướng bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; tăng cường quản lý thu NSNN…

Bộ Tài chính cũng đề ra các chỉ tiêu cụ thể nhằm cụ thể hóa các Nghị quyết, kế hoạch, chương trình của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Trong đó, xây dựng và thực hiện chính sách động viên thu NSNN giai đoạn 2021-2025 hợp lý, vừa có sức cạnh tranh, thu hút vốn đầu tư để phát triển kinh doanh của mọi thành phần kinh tế, trọng tâm là khu vực kinh tế tư nhân; vừa đảm bảo nguồn lực tài chính – ngân sách góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; đảm bảo an ninh, quốc phòng của đất nước.

Phấn đấu tỷ lệ huy động vào NSNN giai đoạn 2021-2025 bình quân không thấp hơn 16% GDP, trong đó từ thuế, phí khoảng 13-14% GDP, tỷ trọng thu nội địa bình quân khoảng 85-86% tổng NSNN. Thực hiện đúng dự toán NSNN được Quốc hội quyết định; kiểm soát bội chi NSNN, tỷ lệ bội chi NSNN đảm bảo bình quân giai đoạn 2021-2025 ở mức 3,7% GDP, trong tổ chức thực hiện, phấn đấu giảm xuống dưới 3,7% GDP.

Bộ Tài chính đặt mục tiêu tổng chi NSNN giai đoạn 2021-2025 khoảng 10,26 triệu tỷ đồng, trong đó tỷ trọng chi đầu tư phát triển bình quân khoảng 28%, tỷ trọng chi thường xuyên bình quân khoảng 62-63% tổng chi NSNN.

Đồng thời, bảo đảm an toàn nợ công, phấn đấu trần nợ công hằng năm không quá 60% GDP; ngưỡng cảnh báo là 55% GDP; trần nợ Chính phủ hằng năm không quá 50% GDP; ngưỡng cảnh báo là 45% GDP; trần nợ nước ngoài của quốc gia hằng năm không quá 50% GDP; ngưỡng cảnh báo là 45% GDP…

11 nhóm giải pháp cụ thể, đồng bộ

Để đạt được các mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2021-2026, Bộ Tài chính đã xác định 11 nhóm giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện. Trong đó, Bộ Tài chính sẽ tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục thực hiện cơ cấu lại NSNN theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực tài chính bảo đảm an ninh, an toàn nền tài chính quốc gia, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Bộ Tài chính tiếp tục tăng cường quản lý, sắp xếp, khai thác và sử dụng có hiệu quả tài sản công; đổi mới toàn diện khu vực đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn; nâng cao hiệu quả hoạt động, sử dụng vốn của các doanh nghiệp nhà nước; đổi mới quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp; tiếp tục phát triển các thị trường tài chính, bảo hiểm và phát triển các dịch vụ tài chính an toàn, bền vững; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế trong lĩnh vực tài chính.

Mội giải pháp khác được Bộ Tài chính xác định tập trung thực hiện là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa ngành Rài chính một cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, bãi bỏ các rào cản hạn chế quyền tự do kinh doanh, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch, thúc đẩy thương mại quốc tế và thuận hóa thương mại.

Cùng với đó là tăng cường năng lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực tài chính; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ năng lực, cần kiệm, liêm, chính; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính đi đôi với tạo dựng môi trường đổi mới, sáng tạo.

Để thực hiện hiệu quả Chương trình hành động, Bộ Tài chính đã phân công cụ thể từng nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Bộ. Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện của đơn vị mình; cụ thể hóa thành các nhiệm vụ theo kế hoạch hàng năm; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, đề án trình Bộ, trình cơ quan có thẩm quyền trong suốt cả giai đoạn 2021-2025.

Thủ trưởng các đơn vị tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện. Hàng năm, lồng ghép, đánh giá tình hình thực hiện và báo cáo Bộ (qua Vụ Pháp chế) kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình đề ra và đề xuất sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể trong Chương trình hành động này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *