3 ngân hàng được chấp thuận tăng vốn điều lệ

Chứng khoán VPS

Trong Văn bản số 4808/NHNN-TTGSNH, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc HDBank tăng vốn điều lệ thêm tối đa 3.984,4 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 06/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021 và Hội đồng quản trị Ngân hàng thông qua tại Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐQT ngày 15/6/2021.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Hội đồng quản trị HDBank thực hiện việc tăng vốn điều lệ đúng quy định về giới hạn sở hữu cổ phần của các cổ đông, cổ đông và người có liên quan của những cổ đông này theo Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung 2017) và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước sau khi tăng vốn.

HDBank chỉ được phát hành cổ phiếu để trả cổ tức khi tuân thủ quy định pháp luật có liên quan.

Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu, HDBank thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động theo quy định tại khoản 4, Điều 11 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Thống đốc NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Thông tư 50).

Trước đó, tại Văn bản số 4737/NHNN-TTGSNH, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc NCB tăng vốn điều lệ thêm tối đa 1.500 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng thông qua tại Nghị quyết số 29/NQ.ĐHĐCĐ ngày 22/02/2021.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu: NCB thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật; thông báo bằng văn bản và có cách thức phù hợp để đảm bảo các tổ chức, cá nhân khi mua cổ phần cam kết hiểu và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cổ đông theo đúng quy định tại Điều 54 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu, NCB thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động theo quy định tại khoản 2, Điều 12 Thông tư 50.

Việc sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 1.500 tỷ đồng phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả để nâng cao năng lực tài chính, ưu tiên xử lý các bất cập về tài chính, trích lập đầy đủ dự phòng rủi ro theo quy định, không sử dụng vào các mục đích cấp tín dụng đối với các lĩnh vực rủi ro, bất động sản.

Tại Văn bản số 4603/NHNN-TTGSNH, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận việc CIMBVN tăng vốn điều lệ từ trên 3.467 tỷ đồng lên trên 3.698 tỷ đồng.

CIMBVN có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc tăng mức vốn điều lệ, CIMBVN có Văn bản đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại giấy phép thành lập và hoạt động gửi Ngân hàng Nhà nước./.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.